Protetyka stomatologiczna

Osiągnąwszy dorosłość, zazwyczaj posiadamy, wraz z „nieobowiązkowymi” zębami ósmymi, 32 zęby stałe. Przy takiej mnogości zębów mogłoby zdawać się, że utrata jednego z nich nie robi żadnej różnicy, nie czyni żadnej szkody. Niestety, nie wszyscy zdają sobie sprawę, że jest inaczej. Zapewne dlatego wciąż sporo osób jedynie brak zęba lub zębów przednich traktuje jako niedogodność i dyskomfort estetyczny, stan nieakceptowany i niechętnie eksponowany, wymagający interwencji. Tymczasem problemy wynikające z braku lub braków zębów dotyczą nie tylko zębów przednich i nie ograniczają się do doznań estetycznych. Nieobecność w łuku zębowym choćby jednego zęba powoduje niekorzystne zmiany – zęby sąsiadujące z luką przechylają się, przeciwstawne wysuwają w jej kierunku, a kość zanika, co z czasem może prowadzić do utraty kolejnych zębów. Prócz zaburzeń relacji międzyzębowych i negatywnego wpływu na harmonię twarzy, pojawiają się trudności z mową oraz rozdrabnianiem pokarmów, a nękające nas np. schorzenia stawów skroniowo-żuchwowych, bóle głowy i karku czy problemy trawienne mogą być właśnie konsekwencjami utraty zębów.

Dlatego tak istotne znaczenie ma uzupełnianie brakujących zębów, odtwarzanie prawidłowych warunków zgryzowych. W tym zakresie mogą państwo liczyć na pomoc naszych lekarzy którzy współpracując z technikami dentystycznymi, proponują różne rozwiązania protetyczne. Wybór najwłaściwszego z nich zależy od indywidualnych wskazań i potrzeb (np.: warunków w jamie ustnej, ogólnego stanu zdrowia pacjenta oraz jego preferencji i możliwości ekonomicznych ).

W zależności od liczebności braków , ich rozmieszczenia oraz kondycji zębów pozostałych w jamie ustnej, lekarz ma możliwość zaoferowania wykonania częściowych protez (uzupełnień protetycznych) ruchomych lub stałych.

Protezom ruchomym, akrylowym albo metalowo-akrylowym (szkieletowym), utrzymanie na podłożu zapewniają: klamry i ciernie, a także zatrzaski, zasuwy i teleskopy. Elementy te odpowiadają za stabilizację protez na podłożu, a jednocześnie umożliwiają samodzielne wyjmowanie przez pacjenta uzupełnień z jamy ustnej. Natomiast na taką „samodzielność” w zdjęciu uzupełnienia z zębów lub implantów nie pozwalają, trwale na nich mocowane, protezy stałe. Dzięki tym uzupełnieniom protetycznym odtwarzamy braki pojedynczych zębów oraz braki międzyzębowe. Przykładem stałych uzupełnień są mosty, które składają się z filarów – koron zacementowanych na oszlifowanych zębach oraz z rozpostartych między nimi przęseł, które zastępują i imitują zęby utracone.

zaś osoby wymagające odtworzenia pełnego uzębienia w szczęce lub/i żuchwie, także te, które nie mają szans na implantację, mogą liczyć na wykonanie w naszym centrum medycznym całkowitych akrylowych protez ruchomych. Utrzymanie ich na podłożu zależy od przyssania do błony śluzowej podłoża (dziąseł, łuków zębowych, podniebienia).

U coraz większej ilości osób obserwujemy obecnie Objawy świadczące o występowaniu zaburzeń czynnościowych narządu żucia (np.: zgrzytanie i zaciskanie zębów, patologiczne starcie, rozchwianie, złamania zębów, przerost mięśni żwaczy, bóle mięśni narządu żucia, różnych regionów twarzy, głowy, karku, okolicy stawu skroniowo-żuchwowego, trzaski oraz przeskakiwania w stawie skroniowo-żuchwowym). Z myślą o pacjentach borykających się z takimi dolegliwościami, wykonujemy, pozwalające zmniejszyć wzmożone napięcie mięśniowe, indywidualne szyny relaksacyjne.

Protetycznie ratujemy też przed ekstrakcjami zęby bardzo zniszczone i osłabione, gdy same metody zachowawcze (np. stosowanie kompozytowych materiałów wypełniających – plomb) nie pozwalają na trwałą odbudowę twardych tkanek zęba. Udaje nam się to dzięki stałym uzupełnieniom: koronom, licówkom, nadkładom (overlay), wkładom koronowo-korzeniowym. Koronom i licówkom zawdzięczamy także możliwość poprawienia niesatysfakcjonującego wyglądu uzębienia. Wykonywane są one z różnych materiałów, jednak najtrwalsze- nieulegające starciu i przebarwieniom, bezpieczne dla tkanek oraz pozwalające osiągnąć najlepszy efekt wizualny są korony i licówki porcelanowe.

Protetyczna odbudowa lub poprawa kształtu i wyglądu zębów oraz odtworzenie zębów utraconych, nie zawsze są sprawą prostą, ale zawsze wartą zachodu. Konstrukcje protetyczne pozwalają bowiem, w różnym stopniu, przejąć zaburzone funkcje w zakresie mowy, żucia, estetyki - poprawiają komfort życia. Mimo to, nie zawsze od razu po założeniu nowych protez pacjenci je akceptują i doceniają korzyści jakie daje ich użytkowanie. Zazwyczaj po kilku dniach od ich oddania niezbędne są mniejsze lub większe korekty, a przyzwyczajenie do nowych warunków, nauczenie się mówienia, żucia w nowowykonanych protezach ruchomych wymaga czasu. Systematyczne kontrole stanu uzupełnień niezbędne są przez cały okres ich użytkowania, a trzeba mieć na uwadze, iż użytkowanie owo nie jest wieczne. Dlatego Po pewnym czasie należy liczyć się z koniecznością wymiany protez. Warto także nie zapominać że protezy wymagają odpowiedniego traktowania i pielęgnowania. Zarówno uzupełnienia wyjmowane z ust, jak i te osadzone na stałe w jamie ustnej, należy codziennie starannie oczyszczać. Protezy ruchome na czas nocnego wypoczynku powinny być wyjmowane z ust i przechowywane w suchych pojemnikach, a ich higienicznemu zadbaniu przysłużą się preparaty dostępne w aptekach.
W zakresie protetyki stomatologicznej w naszym Centrum Medycznym Chłodna
oferujemy:

 • korony i mosty porcelanowe na podbudowie z tlenku cyrkonu, złota, metalu (stop chromo-kobaltowy);

 • mosty adhezyjne z wykorzystaniem włókien szklanych (mosty bez szlifowania )

 • endokorony (uzupełnienia odbudowywujące zęby po leczeniu endodontycznym

 • korony pełnoceramiczne;

 • licówki ceramiczne;

 • korony i mosty tymczasowe;

 • wkłady i nakłady koronowe (inlay, onlay, overlay)

 • wkłady koronowo-korzeniowe

 • protezy osiadające akrylowe częściowe;

 • protezy szkieletowe klasyczne z metalowymi klamrami;

 • protezy szkieletowe z wykorzystaniem zasuw, zatrzasków, teleskopów;

 • protezy osiadające całkowite akrylowe;

 • protezy natychmiastowe (po ekstrakcjach zębów);

 • szynoprotezy;

 • szyny relaksacyjne;

 • naprawy protez ruchomych;

 • podścielenia protez ruchomych.

Implanty

Nad wszczepieniem implantów stomatologicznych rozmyśla zapewne sporo osób. Słusznie, gdyż prawdopodobnie dla wielu z nich implantacja będzie estetycznie i funkcjonalnie najkorzystniejszym sposobem uzupełnienia braków zębowych. Wszczepy śródkostne są przydatne zarówno w przypadkach odbudowy pojedynczych brakujących zębów, jak i jako filary w mostach protetycznych oraz elementy do stworzenia stabilnego podparcia dla protez częściowych bądź całkowitych. Najczęściej mają kształt śrub, wykonanych z materiału obojętnego dla naszych tkanek - z tytanu, zaś wszczepiane są w kości szczęk i żuchw w miejsca po brakujących korzeniach zębów. Po okresie gojenia i zespalania się z kością, który trwa około 3-6 miesięcy, na nowowytworzonych sztucznych „korzeniach” osadza się odpowiednie konstrukcje protetyczne. Warto wiedzieć, że nie zawsze istnieje konieczność zastępowania utraconych zębów taką samą ilością wszczepów. Pojedyncze braki zębowe zastępujemy implantem, na którym osadzana jest korona protetyczna, zaś rozleglejsze braki można rekonstruować, opierając protezy częściowe albo całkowite, na 2 lub większej ilości wszczepów.

Implanty wraz z nadbudową protetyczną są uzupełnieniami, pozwalającymi osiągnąć poczucie znacznego komfortu użytkowania, nie zaburzają bowiem mowy i nie utrudniają spożywania pokarmów, doskonale zastępują naturalne zęby. Dzięki przenoszeniu obciążeń w sposób właściwy zębom własnym, wpływają na stymulacje kości wyrostka zębodołowego, przez co zapobiegają jej zanikom. Stosując wszczepy oszczędzamy też zęby, np. nie przeciążamy ich, nie musimy szlifować ich pod korony służące utrzymaniu mostów. Często problemem dla stabilizacji wszczepów bywa brak wystarczającej ilości lub gęstości tkanki kostnej, która miałaby otaczać implanty po ich wkręceniu, a także bliskość niektórych struktur anatomicznych (np. zatoka szczękowa, kanał żuchwy). Rozwiązaniem stosowanym w przypadkach deficytów kości, zwłaszcza przy znacznych jej zanikach powstałych w długotrwałym okresie po utracie zębów, są zabiegi regeneracji wykonywane przed albo w czasie implantacji. Przy dużych ubytkach kości wykonuje się odbudowę, która wyprzedza wszczepienie tytanowej śruby o kilka miesięcy, stosując sztuczne materiały kościozastępcze, liofilizowany preparat kostny albo kość własną pacjenta (przeszczep autogenny).

Oczywiście, nie wszystkim osobom jesteśmy w stanie proponować implantację i implantoprotetykę jako najlepszy i najbezpieczniejszy sposób uzupełniania braków zębowych i leczenia zaburzeń będących konsekwencją takich braków. Prócz wspomnianych powyżej przeszkód, przeciwwskazaniem do implantacji mogą być: niewłaściwa higiena jamy ustnej, choroby przyzębia, choroby ogólnoustrojowe (np.: osteoporoza, niewyrównana cukrzyca, choroby hematologiczne, niektóre choroby nowotworowe), obniżona odporność (np. choroby autoimmunologiczne, immunosupresja, sterydoterapia, radioterapia) itd. Jednakże w większości przypadków braków zębowych to właśnie implantacja bywa leczeniem z wyboru. Zaś dbałość o higienę jamy ustnej, ogólny stan zdrowia, stosowanie się do zaleceń lekarza, w tym regularne zgłaszanie się na kontrole stomatologiczne, pozwalają na bezproblemowe i długoletnie utrzymanie implantów w kości i wykorzystywanie ich jako bazy dla podlegających okresowym wymianom uzupełnień protetycznych.


Serdecznie zapraszamy!
Centrum Medyczne Chłodna
26-600 Radom, ul Chłodna 93
tel. 48 381 75 01

 

Centrum Medyczne Chłodna
26-600 Radom, ul. Chłodna 93
tel. 48 381 75 01

Nasza oferta:

Stomatologia
 -
stomatologia dziecięca
 -
ortodoncja
 -
protetyka
 - periodontologia
 - chirurgia stomatologiczna
 - stomatologia estetyczna
 -
wybielanie zębów
 - stomatologia zachowawcza
   z endodoncją

 - profilaktyka ( zapobieganie
   próchnicy i chorobom przyzębia)

 - laseroterapia
 - leczenie dysfunkcji układu ruchu narządu żucia

Zapraszamy do naszych gabinetów w Radomiu przy ulicy Chłodnej 84 - Zespół Centrum Medycznego "Chłodna"